04.06.2021
In category Lääketieto / Yleinen

Lääkkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää

Sairastuessa ei välttämättä tule ajatelleeksi yksittäisen lääkkeen ympäristövaikutuksia. Kuitenkin ne eroavat valmisteittain, ja niihin voidaan vaikuttaa aina lääkeainemolekyylin kehitystyön tasolta lääkkeiden käyttämiseen ja hävittämiseen saakka.

Jokainen voi pienentää lääkkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia käyttämällä lääkkeitä ohjeiden mukaisesti sekä palauttamalla vanhentuneet tai ylijääneet lääkkeet apteekkeihin niiden turvallista hävittämistä varten. Lääkehävikkiä voi puolestaan vähentää hankkimalla vain tarpeellisia lääkkeitä sekä ostamalla pieniä pakkauksia uusia lääkityksiä aloitettaessa.

Lääkeaineiden ympäristövaikutukset vaihtelevat

Lääkkeitä joutuu ympäristöön niiden käytön jälkeen viemäriverkoston kautta sekä jätteiden mukana. Lääkeainejäämillä on havaittu olevan vaikutuksia sekä vesistöihin että maaperään ja niiden on huomattu aiheuttavan muutoksia esimerkiksi kalojen lisääntymisessä. Lääkkeiden ympäristövaikutusten arviointia vaikeuttaa lääkkeiden metabolia eli niiden muuttuminen elimistössä toisiksi aineiksi. Tämän seurauksena yksi lääkeaine voi päätyä ympäristöön useina eri aineina, minkä vuoksi pelkkä vaikuttavan aineen pitoisuuden seuranta ympäristössä ei riitä. Oman haasteensa tuo myös useiden eri lääkeaineiden sekoittuminen ympäristössä.

Lääkeaineista haitallisimpia ovat pysyvät, ympäristössä hajoamattomat molekyylit. Pysyvyyden lisäksi merkittävimpiä ominaisuuksia ympäristövaarojen arvioinnissa ovat biokertyvyys eli eliöstöön kertyminen sekä toksisuus eli haitallisuus. Toisaalta osalle lääkkeistä nämä vaaralliset ominaisuudet ovat välttämättömiä. Esimerkiksi syöpien hoidossa käytettävien solunsalpaajien on oltava sytotoksisia eli soluja tuhoavia. Onkin tärkeää muistaa, että ympäristöseikat ovat aina toissijaisia ja ne on huomioitava vain hoidollisesti samanarvoisten valmisteiden kohdalla. Lääkehoidon tehokkuuden on oltava ensisijainen hoidon valintakriteeri jokaisen potilaan kohdalla.

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida lääkkeen koko elinkaari

Suomessa lääkkeiden tuotanto on hyvin säädeltyä sekä valvottua. Valitettavasti tilanne ei ole samanlainen kaikkialla maailmassa, mikä aiheuttaa paikallisia ympäristöongelmia sekä vaikuttaa globaaliin ilmastonmuutokseen. Pakkausmateriaalia valittaessa soveltuvuuden ohella olisi pohdittava eri materiaalien ympäristövaikutuksia. Lisäksi tyhjät lääkepakkaukset päätyvät tällä hetkellä usein sekajätteeseen, vaikka osa pakkausmateriaalista olisikin mahdollista kierrättää.

Ekologisempaan lääkitykseen pyrittäessä pitäisikin kiinnittää huomioita lääkeaineiden ympäristövaikutusten lisäksi myös lääkkeiden valmistusprosesseihin, pakkaamiseen ja kuljettamiseen. Samaakin vaikuttavaa ainetta sisältävillä lääkevalmisteilla voi tällöin olla merkittävästi erilainen ympäristökuormitus.

Lääketietokeskus mukana puhtaamman ympäristön puolesta

Ruotsissa lääkkeiden ympäristöluokitus on ollut käytössä jo toistakymmentä vuotta. Lääkkeiden ympäristövaikutusten vähentämisen ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi työskennellään Suomessakin tällä hetkellä usealla rintamalla. Me Lääketietokeskuksessa haluamme omalta osaltamme edistää ympäristöasioita ja tavoitteenamme on laatia vaikuttaviin aineisiin perustuva ympäristöluokitus Suomeen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Contact us

Interested to hear more?

Fill out the form to hear more about our services and solutions.

We value your privacy. Read our Privacy Statement here.